[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2559   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ปฎิทินกิจกรรม    E-office สพฐ.    Smart obec

เรื่อง : การมำเสนอ Best Practice
ผู้เขียน : บ้านวังสำราญ
วันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559
เข้าชม : 175
Bookmark and Share


 การนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ  ( Best   Practice)

กิจกรรมส่งเสริมนิสันรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต

ชื่อผลงาน    การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงาน

โรงเรียนบ้านวังสำราญ

สังกัด สำนักงานการศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2

  โทรศัพท์   084-872471    e – mail   Sukanyamuna 714 @ gmail. Com 25051962

 

ที่มาและความสำคัญ

การอ่านเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ของนักเรียน และมีทักษะในการอ่าน การเขียน              คิดวิเคราะห์ได้  โดยพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมมีความเป็นไทย มุ่งสร้างกระแสสังคมและสร้างนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่านตั้งแต่วัยเด็กจนโต การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ อย่างสร้างสรรค์ มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพการใช้วิธีอ่านที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้อ่านทุกคน การรู้จักฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ผู้อ่านมีพื้นฐานในการอ่านที่ดี ทั้งจะช่วยให้เกิดความชำนาญและมีความรู้กว้างขวางด้วย ดังนั้นการที่นักเรียนจะเป็นผู้อ่านที่ดี จึงขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่ครูเป็นผู้จัดเตรียมให้ อีกทั้งยังต้องผสมผสานกับความสนใจของผู้อ่าน เพื่อเป็นแรงจูงใจที่จะช่วยให้นักเรียนได้อ่านอย่างสม่ำเสมอ เกิดความแม่นยำในการใช้ภาษาไทย สามารถใช้ติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน

การพัฒนาการกิจกรรมต่างๆ ของห้องสมุดโรงเรียนบ้านวังสำราญ เน้นกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านกิจกรรมที่จัดขึ้น เน้นกระบวนการเรียนรู้ที่สมดุล เพิ่มพูนทักษะการคิด จินตนาการ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอ่าน มาสร้างสรรค์ชิ้นงาน นักเรียนเกิดความสนุกสนาน มีความรู้สึกภูมิใจในผลงานของตนเอง ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ ตามแนวคิดห้องสมุดมีชีวิตในลักษณะ 3 ดี คือ หนังสือดี บรรยากาศดี และบรรณารักษ์ดี  กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดี มีกิจกรรมที่หลากหลายที่มีชีวิต เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สร้างแรงบันดาลใจ สู่การกระตุ้นผู้ปกครองและชุมชนให้เห็นความสำคัญของห้องสมุด ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่อง

2. วัตถุประสงค์

                   1.  เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและมีทัศนคติที่ดีต่อการอ่าน

                   2.  เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

                   3. กระตุ้นและจูงใจให้ผู้ใช้มาใช้ห้องสมุด

                   4.  เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานจากการอ่าน

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนโรงเรียนจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ 2560 สพฐ. 29 ธ.ค. 2559
     ประกาศผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่สร้างชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2560 27 ธ.ค. 2559
     การประกวดแข่งขันกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 26 ธ.ค. 2559
     ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม”ปุ้มปุ้ย เอแท็ท กันตังพทยากร ครั้งที่2” ชิงรางวัลและโล่รางวัลเกียรติยศ 21 ธ.ค. 2559
     ประชาสัมพันธ์ ขอเสนอรายชื่อหนังสืออ่านเพิ่มเติมห้องสมุด 21 ธ.ค. 2559


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โทรศัพท์ 073-289412
Myoffice_Max v.5 : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ T&T 2010